จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๘๐ ลำปาง จำนวน ๘ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ