ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าปรับอากาศ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านประกาศ