จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๓๐๒ ลำปาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ