ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่แก่ประชาชนชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ