โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านจอมเมือง ซอย ๔/๑ ซอย 5 และซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๔๖๗.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อ่านประกาศ