โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อ่านประกาศ