โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ถนนสายหลักที่ ๒ ตั้งแต่ถนนพหลโยธินเข้ามาในชุมชนบริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๔๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อ่านประกาศ