โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าถนนแอลอีดีแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย เส้นทางจากชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ต้น

อ่านประกาศ