จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ