จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วยหลวงตั้งแต่เดือนคุลาคม – ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ