จ้างเหมาพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ