ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านประกาศ