ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๓ เครื่อง (ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ