จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด งานทะเบียนราษฎร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ