ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือหนังเฟอร์) จำนวน ๗๔ คู่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ