จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ คัน ๒ วัน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพบุคลากร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ