ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ