ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ (สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ