ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น) จำนวน ๓ เครื่อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

อ่านประกาศ