การประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

0
14
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ นอกจากนั้นในที่ประชุมยังมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 11 ชุมชน ดังนี้
1. นายเพชร ชมพูศรี ประธานชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลปงแสนทอง
2. นายภูมิสิทธิ อัครธรรมศิลป์ ประธานชุมชนทุ่งกู่ด้าย ตำบลปงแสนทอง
3. นายสาคุณ จอมมณี ประธานชุมชนบ้านกาดโป่ง ตำบลปงแสนทอง
4. นายอุบล พรมวิชัย ประธานชุมชนมงคลกาญจน์ ตำบลปงแสนทอง
5. นางพรรณี ศรีสุข ประธานชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ตำบลปงแสนทอง
6. นางจันทร์ฟอง ระโพธิ์ ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู
7. นายจักรพงษ์ ธรรมใจ ประธานชุมชนบ้านฟ่อน ตำบลชมพู
8. นายภวัต ใจแก้วแดง ประธานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ตำบลชมพู
9. นายเชิด วงค์บรรชัย ประธานชุมชนบ้านกลางทุ่ง ตำบลชมพู
10. นายเลิศศักดิ์ ทองจันทร์ ประธานชุมชนสันติภาพ ตำบลพระบาท
11. นางสายฝน โนปิง ประธานชุมชนบ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ
ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆระหว่างเทศบาลเมืองเขลางค์นครกับชุมชน เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมชมพู สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Print Friendly, PDF & Email