เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

0
46

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แจ้งผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในวันนี้ 20/7/2563 ผู้มีสิทธิที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้โอนเงินให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในส่วนของผู้ที่รับเงินสด อยู่ในขั้นตอนการคัดแยกรายชื่อตามชุมชน ถ้าดำเนินการเสร็จแล้วจะจัดส่งรายชื่อให้ทางประธานชุมชน แจ้งกำหนดการ และสถานที่จ่ายเงินอีกครั้ง
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
– ผู้สูงอายุ โอนเข้าบัญชี จำนวน 3,528 ราย รับเงินสด จำนวน 2,071 ราย
– ผู้พิการ โอนเข้าบัญชี จำนวน 932 ราย รับเงินสด จำนวน 554 ราย
– รวมทั้งสิ้นโอน เข้าบัญชี จำนวน 4,460 ราย รับเงินสด จำนวน 2,625 ราย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โทร 054-324217
สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ลิ้งค์นี้ http://covid.m-society.go.th/…