ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตันเดิม)โดยมีนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าประชุมครบ 17 ท่าน ซึ่งได้มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ การขออนมุติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี...

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด