มอบเงินสวัสดิการด้านเสียชีวิตของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
8

ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิต แก่สมาชิกกองทุน โดยมี นางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์  ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางสาวสุทิศ  ภูกันทา เลขที่ ๑๔๕ หมู่ ๑ ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๒,๕๐๐ บาท

Print Friendly, PDF & Email