โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

0
5

ปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ

ในวันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนต่อไป

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน