ซื้อเก้าอื้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครและผู้เข้าร่วมประชุม และเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
4

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน