การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านหนองปล้อง ประจำปีงบประมาณ 2562

0
20

เมื่อวันที่ 8 กันายายน 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เเละนายศักดา กันหาเวียง รองปลัดเทศบาล พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้

หมายเลข 1 นายสุพงษ์ ปัญญาสุโกสิงห์ ได้ 112 คะแนน

หมายเลข 2 นายหลั่น แก้วมูล ได้ 188 คะแนน

หมายเลข 3 นายสิงห์ ปันตา ได้ 12 คะเเนน

หมายเลข 4 นายนพพร อิ่มละมัย ได้ 28 คะเเนน

บัตรเสีย 7 คะเเนน ไม่ประสงค์ลงคะเเนน 5 คะเเนน รวมผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 348 คน

   

Print Friendly, PDF & Email