ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจัดซื้อเก้าอี้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม และเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

0
10
แบ่งปัน