การประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562

0
8

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมผู้นำชุมชน  ครั้งที่ 6/2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ประธานชุมชนบ้านจอมเมือง หมู่ 7 ตำบลพระบาท  คือ  นายสมศักดิ์ เสริมสุข ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยเเพะ คือ นางอมรา ชััยสวัสดิ์  ชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมุ่ที่ 1 ตำบลกล้วยเเพะ คือ นายณัฐพงษ์ ฝั้นจักรสาย เเละชุมชนบ้านศรีก้ำ หมู่ที่ 1 นายสมปอง ศรีวิชัยมูล ร่วมถึงพบปะกับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นอกจากนั้นในที่ประชุมยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆระหว่างเทศบาลเมืองเขลางค์นครกับชุมชน เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Print Friendly, PDF & Email