โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

0
5

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  กำหนดดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกลไก ระบบงาน กระบวนการทำงาน  สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา และเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อให้กลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามสถานะที่เป็นอยู่และเพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน