พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์

0
6

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือเงขลางค์นคร ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันทำหน้าที่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการพูดในที่ชุมชน” และ“การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนในยุค 4.0” ณ ห้องประชุมชมพู สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Print Friendly, PDF & Email