ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ถึงชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ ๙ บริเวณคันคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย

0
13
แบ่งปัน