ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และวันเวลาสถานที่การเลือกสรร

0
23