ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณซอย ๒ ซอย ๒/๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ Pavement in-place recycling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
3

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน