ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก

0
7
แบ่งปัน