ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ (ชุดเค้าท์เตอร์ประชาสัมพันธ์)

0
32
แบ่งปัน