ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ระบบเสียงในห้องประชุมต่างๆในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
33
แบ่งปัน