โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก)

0
14

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน (โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ ศ.ส.ม.ช. ชุมชนบ้านกาดเมฆ ตำบลชมพู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินและต้นกล้ากองทุนแม่ของ แผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงสนองแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ช่วยกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวังและรักถิ่นกำเนิด เป็นแนวร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ปลอดสิ่งเสพติดและปัญหาสังคม อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และปัญหาสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทำงานระหว่างกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จและนำผลสำเร็จมาปรับใช้ในชุมชนกองทุน แม่ของแผ่นดินของตนเองต่อไป  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับ     ทุกภาคส่วนและเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน