รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

0
27

ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562 โดยมีการนำเสนอเอกสารผลงาน รับการประเมินสิทธิภาพ 5 ด้านได้แก่

  1. ด้านการบริหารจัดการ
  2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
  3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
  4. ด้านการบริการสาธารณะ 
  5. ด้านธรรมาภิบาล

โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการส่งเสริมการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชน

Print Friendly, PDF & Email