มอบเงินสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
15

 

ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมี นายชวลิต  เรืองจิตต์ เลขานุการคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางศรีวรรณ  เตชะนันตา บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ ๗ ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท

Print Friendly, PDF & Email