ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร ขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
7

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน