ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนจิตต์อารีวิจเลจ ๑

0
11
แบ่งปัน