ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านจิตต์อารีวิลเลจ ๑ ซอย ๒,๔

0
13
แบ่งปัน