ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณหลังวัดม่อนจำศีล

0
9
แบ่งปัน