งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผาลาด

0
17

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผาลาด

วันที่ 1​  กรกฎาคม​ 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงิน​ จันทร์คำ​ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร​ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกฯ​และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผาลาด​  ชุมชนบ้านผาลาด​ ตำบลพระบาท​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝั่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการต่อไป

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน