งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผาลาด

0
60

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านผาลาด  ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุ  ณ  วัดผาลาด  ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา   วัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการจึงขอเชิญ   คณะศรัทธาและพุทธมามกะทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญ และทำบุญ , สรงน้ำพระธาตุ และร่วมพิธีทางศาสนา ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผาลาด

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน