ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

0
285