ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ซอย ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๕ โดยทำการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ – ๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
17

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน