ร่วมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

0
52

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดประจำชุมชนในเขตเทศบาล ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ดังนี้

-วัดม่อนธาตุ ขุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ

-วัดพระบาท ชุมชนบ้านหนองปล้อง ตำบลพระบาท

-วัดจอมเมือง ชุมชนบ้านจอมเมือง ตำบลชมพู

-วัดนาน้อย ชุมชนบ้านไร่น้อย ตำบลปงแสนทอง

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน