ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมชนบ้านประสบสุข หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่บริเวณป้ายชุมชนเข้าไปภายในชุมชนบ้านประสบสุข ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
31

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน