ประชุมประชาคมท้องถิ่น 

0
18

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นการประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. 2561-2565) ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาคที่มีระยะเวลาห้าปี พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมการประชุม เพื่อมีส่วนร่วม ภายใต้หลักประชารัฐโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอขอบคุณในความร่วมมือและข้อคิดเห็น ตลอดข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

Print Friendly, PDF & Email